LT: Kam skirta nuotolinio ugdymo platforma "Ateities inžinerija"?

 "Ateities inžinerijos" platforma (AI platforma), sėkmingai veikianti nuo 2017 metų, yra skirta tiems, kuriuos domina šiuolaikinė techninė kūryba, kurie nori išmokti patys efektyvių šiuolaikinių technologijų pagalba sukurti savo sumanytą išmanų įtaisą, detalę ar programėlę, parengti jo verslo planą, ištirti savo gyvenamąją aplinką ir parengti siūlymus jos gerinimui. Suprantama, kad mokytis tyrinėti ir kurti yra daug lengviau, kada mokykloje veikia tos srities NVŠ būrelis, ar netoli mokyklos yra reikiamos kompetencijos techninės kūrybos centras ar aukštoji mokykla, kurioje galima būtų ieškoti patarimo ar kitos pagalbos. O jei nėra? Tada į pagalbą ateis AI platforma, kuri nuotoliniu būdu nemokamai suteiks reikalingą metodinę medžiagą, IT įrankius ir konsultacijas, suorganizuos kūrybines dirbtuves mokykloje arba VILNIUS TECH laboratorijose. Tai leis mokiniams ne tik patobulėti šiuolaikinių technologijų srityje, bet ir atlikti savarankiškus projektinius ar brandos darbus, o mokytojams – paįvairinti savo dalyko bei integruotus užsiėmimus ar vesti NVŠ būrelį. Su AI platformos veikla ir jos rezultatais galima susipažinti GALERIJOJE. 

Kodėl yra pravartu mokykloje imtis domėtis šiuolaikinėmis inovacijomis? 

Mus supanti aplinka sparčiai keičiasi, kasdien atsiranda vis nauji ir vis išmanesni daiktai, mes naudojamės paslaugomis, kurios dar prieš 20 metų atrodė fantastika. O koks bus pasaulis dar po 20 metų? Galima drąsiai sakyti, kad dauguma paslaugų ir daiktų, kuriais naudosimės po dviejų dešimtmečių, dar nėra nei sukurti, nei pagaminti. Kita vertus, mus visus supa gyvoji ir negyvoji gamta, todėl labai svarbu, kad mūsų veikla ne tik kurtų naujus išmanius vartojimo produktus bei paslaugas, bet ir puoselėtų aplinką bei tausotų jos išteklius.

Tai kas gi kurs tuos naujus gaminius ir aplinką tausojančius sprendimus? Nesunku spėti, kad tai darys tie, kurie šiuo metu dar sėdi mokyklos suole, o ateityje taps savo srities profesionalais, kuriančiais inovacijas ir gaunančiais už tai, suprantama, deramą moralinį ir materialinį atlygį. Natūralu, kad šis kelias į profesionalias inovacijų veiklos aukštumas, visai kaip sporte ar mene, turėtų prasidėti galimai anksčiau, ir  AI platforma yra pasirengusi jums padėti šiuo keliu eiti. Dirbdami AI platformoje ne tik įvaldysite šiuolaikines technologijas, bet ir ugdysite savo išradingumą bei komandinio darbo gebėjimus, taip pat perpraste sėkmingo verslo kūrimo principus. Galiausia, svarbu ir tai, kad, jau mokykloje savo pasirinktoje tematikoje paragavę inovacijų kūrėjo "duonos", galėsite žymiau lengviau apsispręsti dėl savo tolimesnės profesinės karjeros, o ir būsite jai geriau pasirengę.

Ką AI platforma gali pasiūlyti savo dalyviams? 

 1. AI platforma yra skirta padėti mokiniams atlikti projektinius (brandos) darbus arba tiesiog patobulėti jų pasirinktoje srityje - AI tematikoje.

2. AI platforma nemokamai suteikia metodinę mokomąją medžiagą, šiuolaikines darbo priemones, nuotolines konsultacijas ir pagal galimybes, technologines paslaugas, darbo medžiagas bei komponentus.

3. AI platforma siūlo aktualų ugdymo turinį – jos tematikos yra susijusios su Lietuvos darnios plėtros perspektyvomis ir remiasi bendrojo ugdymo (ypač gamtos mokslų, technologijų ir kitų STEAM dalykų) žinių taikymu realaus gyvenimo problemų sprendimui. AI tematikų pristatymai - informaciniai plakatai "AI TEMATIKOS 2022-2023" yra pateikti AI GALERIJOJE.

4. AI tematikos yra parinktos taip, kad didžioji dauguma 7-12 klasių mokinių gali rasti savo kūrybiniam darbui tinkančią tematiką.

5. AI platformoje galima dirbti iš bet kokios vietos, kurioje yra interneto ryšys, o darbo laikas –  7/24 – pasirenkamas laisvai.

6. Darbas AI platformoje integruoja kūrybingumo, šiuolaikinių technologijų ir verslumo ugdymą ir yra orientuotas į praktinių įgūdžių bei vertės (sau, verslui, visuomenei) kūrimą.

7. Dalyvavimas AI platformoje yra tęstinis: per keletą metų galima išbandyti įvairias tematikas arba tobulėti vienoje iš jų.  

8. AI platformos dalyviai, atlikę projektinius darbus, dalyvauja kasmetiniuose konkursuose.

9. Darbas AI platformoje mokinius praktiškai supažindina su studijų ir profesinės karjeros pasirinktoje srityje galimybėmis ir padeda joms pasirengti.

10. Mokytojai, dalyvaujantys AI platformos veiklose, turi galimybę tobulinti savo kvalifikaciją pasirinktoje tematikoje ir gauti atitinkamą pažymėjimą.

  Kur rasti daugiau informacijos apie AI platformos tematikas?

Daugiau galite sužinoti apsilankę svetainės tematiniuose puslapiuose. Bendra informacija apie AI tematikas yra pateikiama jų INFORMACINIUOSE PLAKATUOSE, kurie prieinami ir platformos svečiams, o detali tematikų medžiaga yra prieinama tik registruotiems svetainės naudotojams. Mokyklų komandų atliktų darbų plakatus ir kitą informaciją apie jų AI veiklą galite rasti GALERIJOJE, o tematikų konsultantai, kurių kontaktus rasite ČIA, mielai atsakys į Jums rūpimus dalykinius klausimus. Bendro pobūdžio klausimus siųskite AI koordinatoriui adresu ateitin@vilniustech.lt. 

Domina AI platformos veikla ir norite išmėginti savo jėgas?

Pirmiausia, į AI veiklą kviečiame įsitraukti mokyklos lygmeniu, mokyklai sudarant sutartį su VILNIUS TECH dėl bendradarbiavimo AI platformoje. Tokios mokyklos mokytojai ir mokiniai, susikūrę savo naudotojo paskyras, tampa visaverčiais platformos dalyviais, turinčiais nemokamą prieigą prie AI platformos išteklių ir veiklų. 

Jei jūsų mokykla dar nėra sudariusi bendradarbiavimo sutarties, o jūs jau dabar norite turėti laikiną nemokamą prieigą - registruokitės susikurdami savo naudotojo paskyrą. ŠIUO ATVEJU, PILDYDAMI NAUDOTOJO PASKYROS FORMĄ, MOKYKLOS KODO LANGELYJE PASIRINKTE MOKYKLOS KODĄ "XX_XXX", O VISĄ MOKYKLOS PAVADINIMĄ ĮRAŠYKITE LAGELYJE "Mokykla". NAUJAI SUKURTA PASKYRA PRADEDA VEIKTI TIK PO TO, KAI JĄ AKTYVUOJA PLATFORMOS ADIMINISTRATORIUS. Jei paskyra nepradeda veikti per parą, arba jei kilo kitų klausimų ar siūlymų - rašykite mums adresu: ateitin@vilniustech.lt arba (skubiais atvejais) skambinkite (8 618) 80420 - mielai padėsime. 

Linkime kūrybinės sėkmės bendrame darbe!

"Ateities inžinerijos" koordinatorė 

 

 

EN: What is the "Future Engineering" distance learning platform for?

The "Future Engineering" platform (FE platform), which has been successfully operating since 2017, is intended for those who are interested in modern technical creativity, who want to learn to create their own smart device, part or app of their own with the help of effective modern technologies, prepare a business plan for it, research their living environment and prepare suggestions for its improvement. Obviously, such learning is much easier when there is a center for technical creativity with the required competence or a higher education institution near the school, where you can seek advice or other help. And if not? Then the FE platform will come to the rescue, which will remotely provide the necessary methodological material, IT tools and consultations for free, and organize creative workshops at school or VILNIUS TECH university's laboratories. This will allow students not only to improve in the field of modern technologies, but also to carry out independent project work, and for teachers to diversify their subject and integrated activities or to lead an technical creativity club. You can familiarize yourself with the activities of the FE platform and its results in the GALLERY.

Why is it good to be interested in modern innovations at school?

The environment around us is changing rapidly, new and smarter things appear every day, we use services that seemed like fiction 20 years ago. And what will the world be like in another 20 years? It's safe to say that most of the services and things we'll be using two decades from now haven't been designed or manufactured yet. On the other hand, we are all surrounded by living and inanimate nature, so it is very important that our activities not only create new smart consumer products and services, but also nurture the environment and conserve its resources.

So who will create those new products and environmentally friendly solutions? It is easy to guess that this will be done by those who are currently still sitting on the school bench, and in the future will become professionals in their field, creating innovations and receiving, of course, appropriate moral and material rewards for this. Naturally, this path to the professional heights of innovation activity, just like in sports or art, should start as early as possible, and the AI platform is ready to help you on this path. By working on the AI platform, you will not only master modern technologies, but also develop your ingenuity and teamwork skills, as well as understand the principles of creating a successful business. Finally, it is also important that, having already tasted the "bread" of an innovator in your chosen topic at school, you will be able to decide on your further professional career much more easily, and you will be better suited to it.

Where can I find more information about AI platform? 

Currently, most of the material on the FE website is in Lithuanian. You can learn more about the FE platform and cooperation opportunities by contacting the AI coordinator at ateitin@vilniustech.lt.

We wish you success in your creative work!

On behalf of the "Future Engineering" team - coordinator dr. Henrikas Mykolaitis, e-mail: ateitin@vilniustech.lt, mob. +370 618 80 420

-------------------------------------------------